STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor īn istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 10, 2017 (PDF)

 

 

 

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  Pages:
Cuprins / Contents 3-4
   
Cronică / Chronicle  
   
Petrişor-Aurelian LAZĂR  
Foaia de zestre īn Moldova sec. XVI-XVIII: constituire și validare. Normele de īntocmire ale unei foi de zestre, cuprinse īn Prăvilioara de la Iași din 1784  
Dowry papers in XVI-XVIIIth century Moldova: composition and validation. Norms for drawing-up dowry papers, as contained by the 1784 Jassy Codex 5-40
   
Nicole CACHO  
Little complaint, much grievance: the failure of the French Directory (1795-1799)  
Puține plāngeri, multă suferință: eșecul directoratului francez (1795-1799) 41-61
   
Oleksii ILIN  
Соотношение городского и сельского населения южной Бессарабии в конце хіх в. (по материалам первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г.)  
The ratio of urban and rural population of southern Bessarabia (according to the materials of the first general census of the Russian empire in 1897) 63-72
   
Nikolay SEMYONOV  
Повседневная жизнь населения Буджака в годы Первой Мировой Войны  
Daily life in Budjak during the First World War 73-79
   
Mihai-Octavian GROZA, Diana-Maria DĂIAN  
Lucian Blaga: memorialist of the First World War and of the events preceding the Great Union  
Lucian Blaga: memorialist al Primului Război Mondial şi al evenimentelor premergătoare Marii Uniri 81-94
   
Roland OLAH  
Grupul „Romānia Liberă” - organizaţia anticeauşistă a refugiaţilor romāni la Budapesta  
“Free Romania group” - the anti-Ceauşescu organization of Romanian refugees in Budapest 95-106
   
Cezarina CHIRICĂ  
Turkey’s secularism after the 2016 failed military coup and the state’s degülenization  
Secularismul Turciei după tentativa de lovitură de stat din 2016 şi procesul de de-gülenizare a statului 107-115
   
Paradigme / Paradigms  
   
Ştefan BEJAN  
Teorii şi ipoteze despre formarea poporului găgăuz  
Theories and hypotheses on the formation of the Gagaouz people 117-127
   
Tomįš NIKODYM, Lukįš NIKODYM  
Nazism and the concept of economic democracy  
Nazismul și conceptul de democrație economică 129-144
   
Salman SIDDIQI  
Religious nationalism and conflict - a comparative analysis between Zionism and Pakistani nationalism  
Naţionalism religios şi conflict - o analiză comparativă īntre Sionism şi naţionalismul pakistanez 145-156
   
Olga DEMCHENKO  
Актуализация профессионального общения будущих специалистов морского транспорта в реализации геополитических интересов государства  
The actualization of future mariners' professional communication in realizing geopolitical interests of the state 157-164
   
Stoica Cristinel POPA  
The trials and tribulations of the Roma minority from Romania on their way to modernity  
Piedicile şi dificultăţile minorităţii rome din Romānia pe drumul ei spre modernitate 165-173
   
Recenzii şi note bibliografice /  
Book reviews and bibliographical notes  
   
Maria Alexandra Pantea, Medalioane ale preoţilor şi īnvăţătorilor din Protopopiatul Ortodox Romān Arad (1812-1918), Timişoara, Editura Eurostampa, 2017, 272 p. (Iuliu-Marius MORARIU) 175-176