STUDIUM

R
evista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie

The Journal of BA, MA and PhD Students in History

    PEER REVIEW PROCEDURE 

The quality control process for papers published in STUDIUM is based on procedures similar to those of prestigious foreign and Romanian academic journals.

Definition and importance

The peer-review procedure represents the analysis and critical assessment of scientific manuscripts by expert reviewers who are not members in the editorial board of that journal.

The peer-review procedure aims to increase the scientific quality of published papers by:

- Selecting for publication only those papers which are worthy and relevant for the topic and research directions of the journal;

- Rejecting the papers which are not appropriate in terms of quality or relevant for the journal’s profile;

- Increasing the individual quality of published articles, following their critical assessment by independent specialists

Peer-review stages

1. Preliminary stage

All papers received are assigned a number, which will be used throughout the procedure, so as to secure the impartiality and the confidentially of the review procedure. In maximum seven days, the author will receive a confirmation message, with information regarding the peer-review process and the assigned number.

During this stage, the editorial board verifies that the author sent an unpublished paper or a paper that is not reviewed by another Romanian and foreign academic journal and checks if the paper respects the provisions of the Romanian Law (206/2004) regarding the good conduct in scientific research.

2. Editorial Board Peer-Review

This stage refers to the evaluation of manuscripts by members of the editorial board, so as to identify and select the papers which can be included in the scientific directions of our journal.

This analysis is done on two dimensions:

- content: the paper covers a topic included in the field of historical sciences, is an original paper, has a substantial scientific content, has not major deficiencies of logical structure and scientific construction etc.

- form: the paper respects the journal house-style and has all other compulsory elements (keywords, abstract)

3. Expert Peer-Review

The expert peer-review is done by two readers, members of the Romanian and international scientific community, experts in the restricted area in which that paper is included. The readers are selected from among the collaborators who agreed to participate in the peer-review process.

The review is done by means of a standard peer-review form, which the experts receive together with the reviewed paper. These experts assess the paper, in a mutually agreed period of time, taking into account the following criteria:

- its scientific quality (scientific basis, level of originality etc.)

- its relevance and impact (relevance and originality of sources, clarity and accuracy of argumentation, expected impact).

The readers will not be involved in the peer-review process if they cannot evaluate the manuscript in the given time or if they acknowledge, from the text of the reviewed paper, any kind of incompatibility with the person / persons whom they think is the author of the assessed paper.

The Expert Peer-Review is completed with the readers making specific remarks related to the form and content of the reviewed paper and by giving one of the following three grades:

- accepted for publication without any changes;

- accepted for publication, pending specific changes;

- rejected.

If there are major differences between the grades of the two reviewers, the editorial board will employ a third expert. The author will be presented these experts’ recommendations, preserving the full confidentiality between the author (authors) of the paper and its reviewers.

After the author resubmits his / her paper, it will be forwarded to the same reviewers, who assess the opportunity of publishing the paper. The final decision regarding the publication of a specific paper belongs to the Editorial Board.

 


 CONDIŢII DE PUBLICARE:

 Criteriile de asigurare a calităţii materialelor publicate în revista „Studium” au la bază procedurile utilizate de reviste prestigioase din ţară şi străinătate.

Definiţie şi importanţă

Procedura de evaluare a lucrărilor ştiinţifice (peer-review) reprezintă activitatea de analiză şi evaluare critică a manuscriselor ştiinţifice de către experţi evaluatori care nu fac parte din Colegiul de redacţie al revistei.

Procedura peer-review urmăreşte creşterea calităţii ştiinţifice a materialelor publicate în revistă, prin:

- Selectarea spre publicare a materialelor ştiinţifice valoroase şi relevante pentru tematica şi direcţiile de interes ale revistei;

- Respingerea materialelor ştiinţifice de proastă calitate sau care nu corespund profilului revistei; îmbunătăţirea calităţii individuale a materialelor publicate, în urma opiniilor critice formulate de specialişti independenţi.

Etapele evaluării

Evaluarea materialelor ştiinţifice primite spre publicare se face în mai multe etape.

1. Etapa preliminară

Articolele transmise redacţiei primesc un număr de înregistrare, ce va fi folosit pe toată durata procedurii, pentru a se asigura imparţialitatea şi confidenţialitatea evaluării. În termen de maximum şapte zile, autorul articolului primeşte un mesaj de confirmare, cu informaţii relative la recepţionarea în bune condiţii a materialului şi numărul de înregistrare alocat. În această etapă, redacţia se asigură că autorul a transmis un material inedit, care nu a fost publicat într-o altă revistă, care nu este evaluat pentru publicare într-o altă revistă din România sau din străinătate şi care respectă prevederile Legii 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică.

2. Evaluarea în Colegiul de redacţie (Editorial Board Peer-Review)

Această etapă presupune evaluarea manuscriselor de către membrii Colegiului de redacţie, pentru identificarea şi selectarea preliminară a materialelor ce se încadrează în domeniile tematice şi standardele ştiinţifice ale revistei. Analiza se face pe două componente:

- fond: manuscrisele să poate fi incluse în domeniul ştiinţelor istorice, să cuprindă elemente de originalitate, să aibă un conţinut ştiinţific substanţial, să nu prezinte deficienţe majore de structura logică şi construcţie ştiinţifică etc.

- formă: manuscrisele respectă condiţiile tehnice de redactare şi paginare ale revistei (font, paragraf, modalitatea de introducere a referinţelor critice) şi cuprind toate celelalte componente conexe necesare (cuvinte cheie, rezumat în limba engleză)

3. Evaluarea de către experţi independenţi (Expert Peer-Review)

Se realizează de către doi experţi evaluatori, membri ai comunităţii academice din România sau din străinătate, cu competenţă ştiinţifică în domeniul restrâns în care este inclus articolul respectiv. Selectarea recenzorilor se face din lista de specialişti cu care revista colaborează şi care şi-au dat acordul de a participa la procesul de evaluare peer-review.

Evaluarea se face pe baza unor formulare de recenzare (peer-review forms), pe care experţii le primesc împreună cu articolele de analizat. Experţii evaluează manuscrisele, într-un interval de timp clar stabilit cu editorii revistei, pe următoarele componente:

- calitatea ştiinţifică a articolului (fundamentare ştiinţifică, gradul de originalitate a temei etc.)

- relevanţa şi impactul articolului (relevanţa şi noutatea surselor utilizate, claritatea şi acurateţea argumentării şi construcţiei ştiinţifice, impactul preconizat).

Experţii trebuie să se recuze din procesul de peer-review dacă nu pot evalua manuscrisul în termenul stabilit sau constată, din textul articolului, orice fel de incompatibilitate cu autorul/autorii lucrării evaluate.

Etapa Expert Peer-Review se finalizează prin formularea de către recenzor a unor observaţii punctuale ţinând de forma şi fondul articolului şi prin atribuirea de către acesta a unuia dintre următoarele trei calificative:

- acceptat la publicare;

- acceptat la publicare, dar cu modificări;

- respins.

Dacă între calificativele celor doi evaluatori sunt diferenţe majore, se va apela la un al treilea expert. Autorului i se vor comunica decizia şi recomandările experţilor, păstrându-se, pe întreaga durată a acestei etape, confidenţialitatea.

După retransmiterea manuscrisului, cu respectarea recomandărilor experţilor, articolul va fi înaintat aceloraşi evaluatori, care se vor pronunţa în legătură cu oportunitatea publicării acestuia. Decizia finală privind publicarea manuscriselor aparţine Colegiului de Redacţie.